Så skapar vi tillväxt i Skåne

Skånes mångfald är lösningen för tillväxt och utveckling. För att Skåne ska nå målet att bli Europas mest innovativa region måste alla grupper i samhället inkluderas och blir en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten.

Skåne har en femtedel av befolkningen som är födda utomlands och har sina rötter i sammanlagt 193 länder och har olika bakgrunder, erfarenheter, kompetenser och nya synsätt. Studier som undersöker integrationens och mångfaldens effekter har visat positiva effekter så som ökad konkurrenskraft, kreativitet, innovationsförmåga, effektivitet och lönsamhet.

I OECD:s Territorial Review av Skåne 2012 konstateras att migranter till Skåne antingen kommer att bli en börda eller en tillgång på lång sikt. Vilket de blir avgörs till stor del av hur arbetet utvecklas gällande begränsningar i form av diskriminering, bristande validering av kompetens och exkluderande rekryteringsprocesser d.v.s. faktorer som direkt motverkar Skånes utveckling och tillväxt. Därför är det viktigt för Skånes framtid att fler personer får möjlighet att arbeta och utvecklas inom det yrke som de har kompetens för och själv har valt.

Kort sagt, i Skåne utnyttjas inte hela den potential som finns tillgänglig. Skånes utrikes födda invånare är en möjlighet för Skåne att på sikt klara av kompetensförsörjning och bidra till högre tillväxt. Med andra ord: bättre integrationsprocesser är en nyckel för Skånes fortsatta utveckling generellt, i synnerhet i ett tillväxt- och arbetsmarknadsperspektiv.

Tobias Schölin

Näringslivsutvecklare 

Region Skåne Näringsliv

http://www.skane.com/sv/sa-skapar-vi-tillvaxt-i-skane