Så skapar integration tillväxt

För att Skåne ska nå målet att bli Europas mest innovativa region måste vi bli bättre på att nyttja den potential som finns i samhällets alla delar. Vi måste säkerställa att alla grupper inkluderas och blir en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten. Frågan är dock hur vi kan veta att integration skapar tillväxt? Svaret på denna fråga är komplex och forskningen ger olika svar på frågan. 

Aktuell statistik visar att Sverige har ett stort sysselsättningsgap mellan personer födda i Sverige och utrikes födda. Särskilt låg sysselsättning har utrikes födda som har varit bosatta i landet mellan 1 och 10 år. Enligt OECD:s Territorial Reviews över Skåne (2012), är ungdomar, utrikes födda och kvinnor grupper vars kompetens i dagsläget inte nyttjas fullt ut. En paradox är dock att det finns brist på arbetskraft i flera branscher och företag i Skåne, samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden. Frågan är vad denna paradox består i.

De demografiska förändringarna i Europa kräver ett inkluderande förhållningssätt, vilket konstateras i EU 2020-strategin, där en av de övergripande prioriteringarna är “inkluderande tillväxt”. Goda förutsättningar för företagande och bättre matchning på den skånska arbetsmarknaden för utrikes födda är förutsättningar för att fler ska kunna bidra till utvecklingen i den skånska ekonomin.

Nedan finner ni länkar till några rapporter om ekonomiska effekter avinvandring/integration. Det finns som rapporterna nedan bevittnar olika beräkningsmodeller av att mäta invandringens effekter på den ekonomiska tillväxten.

I nationens intresse

Klicka här för att läsa forskningsöversikten ”I nationens intresse” skriven av professor Jesper Strömbäck. I rapporten kartläggs forskningslitteraturen om invandringens konsekvenser för landets ekonomiska utveckling.

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

Läs rapporten "invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt". I rapporten diskuteras dels invandringens konsekvenser på olika samhällsområden, dels beskrivs olika olika internationella studier om hur vi kan mäta kopplingen mellan invandring och tillväxt. 

900 miljarder skäl att uppskatta invandring

Läs rapporten "900 miljarder skäl att uppskatta invandring" från Arena idé. I rapporten beskrivs och diskuteras invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014.

Is migration good for the economy?

OECD har flertalet tillfället kommit ut med ekonomiska rapporter om migration och kopplingen till ekonomisk utveckling.Klicka här för att läsa rapporten "is migration good for the economy?" som diskuterar evidensen för hur invandring påverkar tre områden: arbetsmarknad, offentliga finanser samt ekonomisk tillväxt.